Рекламация

Как да предявим рекламацията си

1. Всеки път, когато е налице несъответствие на стоката с договореното, независимо дали това несъответствие е открито при първоначален преглед, при монтаж на стоката или през времето, докато я ползваме, за Вас възниква правото на рекламация. Единственото условие е несъответствието да не е несъществено.     

2. Рекламацията се предявява устно или писмено пред търговеца или пред упълномощено от него лице, като търговецът е длъжен да приеме рекламацията. Нещо повече – всеки търговец е длъжен да има регистър на рекламациите, където да опишат и нашата претенция.


3. Посочваме какъв е дефектът на стоката, както и начинът по който искаме да бъдем удовлетворени.


4. Прилагаме документи, които доказват сделката – касова бележа, фактура, както и всички други документи, които могат да ни помогнат да докажем претенциите си.


5. Важно е да запомним, че когато правим рекламация на стоки, срокът е до до изтичане на гаранцията.


6. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.


7. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката.         

8.  Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Сравнение на продукти